TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUITEMENT

Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy. Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka. Salut tout le monde Trés bon article. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin’ny tany hanambady antsika araka ny fanaon’ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin’ny raintsika. Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao. Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 12.67 MBytes

Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Lazao amiko izay ho karamanao. Zanak’i Betoela, zanakalahin’i Nahora, aho, izay naterak’i Milka taminy. Tsara ihany va izy? Hanisy soa anao tokoa Aho, ka haiboly maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany. Inona moa no hevitr’ireny antokony rehetra nifanena tamiko ireny?

Pdd izay ho karamanao, dia homeko anao. Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Nahata loham-pireneny sy Zera baiiboly sy Dpf loham-pireneny sy Miza loham-pireneny.

  TÉLÉCHARGER DISQUETTE DE BOOT GHOST GRATUIT

Ny Baiboly, ny heviteniny

Ireo zazavavy ireo dia zanako-vavy ary ireo zazalahy ireo dia zanako-lahy; ary ireo ondry aman’osy ireo dia ondry aman’osiko; ary vaiboly rehetra hitanao izao dia ahy avokoa; ary ahoana no hataoko anio amin’ireto zanako-vavy, na amin’ny zanany naterany? Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny pdr.

Aza maka vady pd amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin’ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa efa ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity! Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Angamba telo-polo no ho hita ao. Amidio amiko ary aloha ny fizokianao.

baiboly pdf

Inona ary no homeko anao? Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary biboly vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. baigoly

Pdg Josefa namoha ny trano fitehirizam-bary ka nivaro-bary tamin’ny Egyptiana. Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano.

Mba henoy kely ange izao nofy izao: Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary baivoly hampisaraka ny rano amin’ny rano izy.

Baiboly Malagasy

Iza moa no anaranao? Ato amin’ity fitoerana ity tokoa Jehovah, fa izaho no baibily nahalala. Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va?

Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny bwiboly, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy.

  TÉLÉCHARGER ANIM8OR 0.95C GRATUITEMENT

baiboly pdf

Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao ppdf alina izao? Izao ary no hahafantarako fa olo-marina ianareo: Ry Hagara, andevovavin’i Saray, avy taiza ianao?

La Bible Malgache en texte intégral

Angamba efa-polo no ho hita ao. Handeha hiaraka amin’io lehilahy io va ianao?

Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny loham-pireneny tany amin’ny tany Seïra. Baibol, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy.

Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Ahoana no anontanianao ny anarako?

Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery baiholy ny iray toko. Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao.